Primary links

สืบเนื่องจากโครงการอาษาอาสาสถาปัตยกรรมไทย ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ได้มีการสำรวจศึกษา ออกแบบ และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นโครงการที่สองแล้วที่งานบูรณะหอไตรวัดอัปสรสวรรค์ หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากโครงการแรกที่งานอนุรักษ์หอะไรวัดเทพธิดารามซึ่งได้รับรางวัลการอนุรักษ์ในระดับเอเชียแปซิฟิกของยูเนสโกมาแล้ว ประสบการณ์ที่ได้รับต่อเนื่องมาถึงโครงการที่สองนี้นอกจากเราจะได้พบกับความงามทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่น่าทึ่ง ความน่าสนใจของเทคนิคฝีมือช่างอย่างโบราณ ยังเป็นการสืบทอดความรู้ความสามารถทั้งด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้

Pei Zhu is a leading Chinese architect whose Beijing-based practice Studio Pei-Zhu seeks to explore designs formed by its context, in particular in urban China. Its projects reflect an innovative conceptual thinking and a critical outlook through design methods and practical solutions, while reinterpreting the local philosophy and vernacular elements in contemporary urban environments. The clean yet powerful form is often inspired by nature, as the architecture revives the soul of old districts and reenergizes urban activities in public space.

สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สำเร็จรูปที่มากขึ้น
ไม่ต้องค้นหาหรือตั้งคำถาม เพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆ ก็สามารถหาคำตอบได้ ซึ่งคำตอบนั้นก็ขาดการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

คนไทยเริ่มละเลยเนื้อแท้ของชีวิต ซึ่งทำให้คนเราเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่า สูตรสำเร็จ จะสังเกตได้จากการใช้คำว่า How-to กันอย่างแพร่หลาย

ย้อนกลับมามองที่วิชาชีพสถาปนิก เราค้นพบว่า นักศึกษาสถาปัตยกรรม และ สถาปนิกยุคเริ่มทำงาน (5ปีแรก) เริ่มมีคำถามแบบสูตรสำเร็จ ซึ่งทำให้ขาดการสัมผัสประสบการณ์ตรง ขาดองค์ความรู้ และขาดแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้า

การเสวนาหัวข้อ Design Activism มีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ “Inspiration” โดยเชิญ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2556 ที่ทำงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมมยาวนาน และคนนอกวงการอย่างคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักแปลและนักเศรษฐศาสตร์ และคุณโตมร สุขปรีชา คอลัมนิสต์ และนักเขียน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า คนนอกวงการสถาปัตกยรรมเห็น หรือคาดหวังบทบาทของสถาปนิกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนอย่างไร

นำเสนอข้อมูลการตามรอยพระบาทมหาเถระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรท้าวความถึงสถานที่ที่พระองค์ท่านประทับอยู่ในอยุธยาและอ่างทอง และเส้นทางเดินทัพของพม่า หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก รวมถึงสถานที่ที่พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่ในพม่า ในเพศบรรพชิต จวบจนมรณภาพ

เป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำหรับชุมชนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรแหล่งศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยนำเสนอกรณีศึกษาที่หลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำงานในพื้นที่เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

พื้นที่คลองบางหลวง หรือ ที่มีชื่อทางราชการว่าคลองบามีความสำคัญทางประวัติศาสตร ์ ในฐานะชุมชนเมืองสมัยแรกตั้งถิ่นฐาน และเป็นที่อยู่ของครอบครัวข้าราชบริพารตั้งแต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งคลองบางหลวงยังคงวิถีชีวิตริมน้ำสมัยก่อนไว้ได้ เนื่องจากฝั่งธนบุรีได้รับการพัฒนาค่อนข้างน้อยจากรัฐตั้งแต่อดีต ในขณะที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันฝั่งธนบุรีเริ่มได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองที่ขาดระเบียบที่มาจากโครงการสร้างระบบคมนาคมขนาดใหญ่เช่นกัน โดยเฉพาะย่านคลองบางหลวงซึ่งมีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านถึง 3 เส้นทาง ทั้ง BTS MRT วิ่งขนานทาง

สถาปัตยกรรมล้านนาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันได้มีรูปที่ประจักษ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง การค้นหาเพื่อให้ทราบถึงรากเหง้าวิธีคิดที่แฝงเร้นในงานสถาปัตยกรรมและบริเวณที่อยู่อาศัยโดยรอบ จะทำให้การพัฒนาแนวคิด ผล งานที่จะเกิดขึ้นกับงานรุ่นใหม่นี้ จะทำให้ได้งานที่มีมิติเชิงลึกที่ยังคงรักษาต่อเนื่องจากอดีตสู่วิถีในอนาคตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมิติด้านเสียงที่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของสถาปัตยกรรมล้านนาที่แพร่หลายมาถึงดนตรีพื้นบ้าน และได้ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมวิถีของชาวล้านนาไว้ในเสียงดนตรีไทยนั้น จะทำให้สถาปนิกที่สนใจงานด้านสถาปัตยกรรมล้านนา จะได้อรรถรสของวิธีคิด สถาปัตยกรรมล้านนา ที่เปิดจินตนาการได้อย่างสนุกสนาน

Bevk Perović arhitekti is an architecture practice based in Ljubljana, Slovenia, run and founded by Matija Bevk and Vasa Perović in 1997. The office’s portfolio covers an array of projects in Slovenia and abroad, including social and commercial housing projects, institutions, public and cultural buildings, and private residences. Some of its work demonstrates how concepts are largely influenced by restricted conditions from program, site and culture.

logo