Primary links

นับจากปี พ.ศ. 2550 ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรม ในนาม ASA VERNADOC เพื่อฝึกอบรมการเขียนแบบด้วยเทคนิค VERNADOC ที่ริเริ่มครั้งแรกในประเทศฟินแลนด์ และปัจจุบันได้รับการรับรองจาก ICOMOS-CIAV (คณะกรรมการวิชาการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทั่วโลก

Toyo Ito is a leading Japanese architect internationally known for conceptual and innovative designs. He graduated from Department of Architecture, University of Tokyo in 1965 and worked for Kiyonori Kikutake Architect and Associates until 1969. In 1971, he founded his own studio Urban Robot (URBOT) in Tokyo, which was renamed Toyo Ito & Associates, Architects in 1979. Many of Ito’s works across Japan and overseas have made a strong impact on architectural design.

การบรรยาย สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน: บ้านชาน นวัตกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิม สู่ อนาคต
Creating Sustainability: Baan Chaan, From Old Wisdom toward Future Living Solar Decathlon Europe 2014 Competition: From Thailand to Paris

การบรรยายถึงโครงการประกวดออกแบบและก่อสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Decathlon Europe 2014) ณ กรุงปารีส ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฏาคมนี้

Pei Zhu is a leading Chinese architect whose Beijing-based practice Studio Pei-Zhu seeks to explore designs formed by its context, in particular in urban China. Its projects reflect an innovative conceptual thinking and a critical outlook through design methods and practical solutions, while reinterpreting the local philosophy and vernacular elements in contemporary urban environments. The clean yet powerful form is often inspired by nature, as the architecture revives the soul of old districts and reenergizes urban activities in public space.

นำเสนอข้อมูลการตามรอยพระบาทมหาเถระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรท้าวความถึงสถานที่ที่พระองค์ท่านประทับอยู่ในอยุธยาและอ่างทอง และเส้นทางเดินทัพของพม่า หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก รวมถึงสถานที่ที่พระองค์ท่านเสด็จประทับอยู่ในพม่า ในเพศบรรพชิต จวบจนมรณภาพ

สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สำเร็จรูปที่มากขึ้น
ไม่ต้องค้นหาหรือตั้งคำถาม เพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆ ก็สามารถหาคำตอบได้ ซึ่งคำตอบนั้นก็ขาดการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

คนไทยเริ่มละเลยเนื้อแท้ของชีวิต ซึ่งทำให้คนเราเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่า สูตรสำเร็จ จะสังเกตได้จากการใช้คำว่า How-to กันอย่างแพร่หลาย

ย้อนกลับมามองที่วิชาชีพสถาปนิก เราค้นพบว่า นักศึกษาสถาปัตยกรรม และ สถาปนิกยุคเริ่มทำงาน (5ปีแรก) เริ่มมีคำถามแบบสูตรสำเร็จ ซึ่งทำให้ขาดการสัมผัสประสบการณ์ตรง ขาดองค์ความรู้ และขาดแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้า

การเสวนานี้นำเสนอการก่อตั้ง DOCOMOMO THAILAND CHAPTER ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL), สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA), อิโคโมสไทย(ICOMOS Thailand), สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(CDAST) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในองค์กรนานาชาติที่ดูแลเรื่องมรดก สถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นในประเทศไทย

การเสวนาหัวข้อ Design Activism มีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ “Inspiration” โดยเชิญ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2556 ที่ทำงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมมยาวนาน และคนนอกวงการอย่างคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักแปลและนักเศรษฐศาสตร์ และคุณโตมร สุขปรีชา คอลัมนิสต์ และนักเขียน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า คนนอกวงการสถาปัตกยรรมเห็น หรือคาดหวังบทบาทของสถาปนิกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนอย่างไร

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ปัญหาผลกระทบด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางด้านสายตา)

จากปัญหาการพิจารณาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่ ต้องปรับลดขนาดอาคารเพื่อลดผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางสายตา)

การจัดเสวนานี้ เป็นการเสวนาระหว่างสถาปนิก และผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้พิจารณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่

logo