Primary links

สืบเนื่องจากโครงการอาษาอาสาสถาปัตยกรรมไทย ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ได้มีการสำรวจศึกษา ออกแบบ และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นโครงการที่สองแล้วที่งานบูรณะหอไตรวัดอัปสรสวรรค์ หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากโครงการแรกที่งานอนุรักษ์หอะไรวัดเทพธิดารามซึ่งได้รับรางวัลการอนุรักษ์ในระดับเอเชียแปซิฟิกของยูเนสโกมาแล้ว ประสบการณ์ที่ได้รับต่อเนื่องมาถึงโครงการที่สองนี้นอกจากเราจะได้พบกับความงามทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่น่าทึ่ง ความน่าสนใจของเทคนิคฝีมือช่างอย่างโบราณ ยังเป็นการสืบทอดความรู้ความสามารถทั้งด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้

บ้านพอดี พอดี เป็นแบบบ้านสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตลาด ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการคำนวณการออกแบบให้มีการเสียเศษน้อยที่สุด และมีพื้นที่การใช้งานที่พอดี เพื่อให้อยู่ในงบประมาณที่ทำให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองได้โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียงไม่กี่วัน และใช้เงินเพียงไม่กี่แสน

การเสวนานี้เป็นการร่วมหาแนวทางในอนาคตถึงการออกแบบและผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีราคาย่อมเยาว์ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีบ้านพอดี ในงบประมาณที่พอดี

การเสวนานี้นำเสนอการก่อตั้ง DOCOMOMO THAILAND CHAPTER ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL), สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA), อิโคโมสไทย(ICOMOS Thailand), สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(CDAST) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในองค์กรนานาชาติที่ดูแลเรื่องมรดก สถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นในประเทศไทย

Solid Objectives – Idenburg Liu or SO-IL is a New York-based design office founded by Florian Idenburg and Jing Liu in 2008. Its work involves a delivery of extensive experiences from architecture, academia and the arts in all scales and stages in creative process, as shown by its past projects ranging from a campus master plan to a series of museum prints. With the office’s an idea-driven philosophy, SO-IL develops each project based strongly on a comprehensive design process.

การบรรยาย สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน: บ้านชาน นวัตกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิม สู่ อนาคต
Creating Sustainability: Baan Chaan, From Old Wisdom toward Future Living Solar Decathlon Europe 2014 Competition: From Thailand to Paris

การบรรยายถึงโครงการประกวดออกแบบและก่อสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Decathlon Europe 2014) ณ กรุงปารีส ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฏาคมนี้

การเสวนาหัวข้อ Design Activism มีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ “Inspiration” โดยเชิญ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2556 ที่ทำงานสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมมยาวนาน และคนนอกวงการอย่างคุณสฤณี อาชวานันทกุล นักแปลและนักเศรษฐศาสตร์ และคุณโตมร สุขปรีชา คอลัมนิสต์ และนักเขียน มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า คนนอกวงการสถาปัตกยรรมเห็น หรือคาดหวังบทบาทของสถาปนิกในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนอย่างไร

นับจากปี พ.ศ. 2550 ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรม ในนาม ASA VERNADOC เพื่อฝึกอบรมการเขียนแบบด้วยเทคนิค VERNADOC ที่ริเริ่มครั้งแรกในประเทศฟินแลนด์ และปัจจุบันได้รับการรับรองจาก ICOMOS-CIAV (คณะกรรมการวิชาการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทั่วโลก

สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สำเร็จรูปที่มากขึ้น
ไม่ต้องค้นหาหรือตั้งคำถาม เพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆ ก็สามารถหาคำตอบได้ ซึ่งคำตอบนั้นก็ขาดการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

คนไทยเริ่มละเลยเนื้อแท้ของชีวิต ซึ่งทำให้คนเราเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่า สูตรสำเร็จ จะสังเกตได้จากการใช้คำว่า How-to กันอย่างแพร่หลาย

ย้อนกลับมามองที่วิชาชีพสถาปนิก เราค้นพบว่า นักศึกษาสถาปัตยกรรม และ สถาปนิกยุคเริ่มทำงาน (5ปีแรก) เริ่มมีคำถามแบบสูตรสำเร็จ ซึ่งทำให้ขาดการสัมผัสประสบการณ์ตรง ขาดองค์ความรู้ และขาดแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้า

เป็นการนำเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำหรับชุมชนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรแหล่งศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยนำเสนอกรณีศึกษาที่หลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันทำงานในพื้นที่เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ปัญหาผลกระทบด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางด้านสายตา)

จากปัญหาการพิจารณาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่ ต้องปรับลดขนาดอาคารเพื่อลดผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางสายตา)

การจัดเสวนานี้ เป็นการเสวนาระหว่างสถาปนิก และผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้พิจารณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่

logo