Primary links

สืบเนื่องจากโครงการอาษาอาสาสถาปัตยกรรมไทย ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ได้มีการสำรวจศึกษา ออกแบบ และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นโครงการที่สองแล้วที่งานบูรณะหอไตรวัดอัปสรสวรรค์ หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากโครงการแรกที่งานอนุรักษ์หอะไรวัดเทพธิดารามซึ่งได้รับรางวัลการอนุรักษ์ในระดับเอเชียแปซิฟิกของยูเนสโกมาแล้ว ประสบการณ์ที่ได้รับต่อเนื่องมาถึงโครงการที่สองนี้นอกจากเราจะได้พบกับความงามทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่น่าทึ่ง ความน่าสนใจของเทคนิคฝีมือช่างอย่างโบราณ ยังเป็นการสืบทอดความรู้ความสามารถทั้งด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมให้

สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สำเร็จรูปที่มากขึ้น
ไม่ต้องค้นหาหรือตั้งคำถาม เพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือสื่อต่างๆ ก็สามารถหาคำตอบได้ ซึ่งคำตอบนั้นก็ขาดการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

คนไทยเริ่มละเลยเนื้อแท้ของชีวิต ซึ่งทำให้คนเราเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่า สูตรสำเร็จ จะสังเกตได้จากการใช้คำว่า How-to กันอย่างแพร่หลาย

ย้อนกลับมามองที่วิชาชีพสถาปนิก เราค้นพบว่า นักศึกษาสถาปัตยกรรม และ สถาปนิกยุคเริ่มทำงาน (5ปีแรก) เริ่มมีคำถามแบบสูตรสำเร็จ ซึ่งทำให้ขาดการสัมผัสประสบการณ์ตรง ขาดองค์ความรู้ และขาดแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้า

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ปัญหาผลกระทบด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางด้านสายตา)

จากปัญหาการพิจารณาโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่ ต้องปรับลดขนาดอาคารเพื่อลดผลกระทบทางด้านสุนทรียภาพ (ผลกระทบทางสายตา)

การจัดเสวนานี้ เป็นการเสวนาระหว่างสถาปนิก และผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้พิจารณาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน หรือชุมชนเก่าแก่

สถาปัตยกรรมล้านนาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันได้มีรูปที่ประจักษ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง การค้นหาเพื่อให้ทราบถึงรากเหง้าวิธีคิดที่แฝงเร้นในงานสถาปัตยกรรมและบริเวณที่อยู่อาศัยโดยรอบ จะทำให้การพัฒนาแนวคิด ผล งานที่จะเกิดขึ้นกับงานรุ่นใหม่นี้ จะทำให้ได้งานที่มีมิติเชิงลึกที่ยังคงรักษาต่อเนื่องจากอดีตสู่วิถีในอนาคตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมิติด้านเสียงที่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของสถาปัตยกรรมล้านนาที่แพร่หลายมาถึงดนตรีพื้นบ้าน และได้ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมวิถีของชาวล้านนาไว้ในเสียงดนตรีไทยนั้น จะทำให้สถาปนิกที่สนใจงานด้านสถาปัตยกรรมล้านนา จะได้อรรถรสของวิธีคิด สถาปัตยกรรมล้านนา ที่เปิดจินตนาการได้อย่างสนุกสนาน

การบรรยาย สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน: บ้านชาน นวัตกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิม สู่ อนาคต
Creating Sustainability: Baan Chaan, From Old Wisdom toward Future Living Solar Decathlon Europe 2014 Competition: From Thailand to Paris

การบรรยายถึงโครงการประกวดออกแบบและก่อสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Decathlon Europe 2014) ณ กรุงปารีส ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฏาคมนี้

การเสวนานี้นำเสนอการก่อตั้ง DOCOMOMO THAILAND CHAPTER ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL), สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA), อิโคโมสไทย(ICOMOS Thailand), สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(CDAST) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในองค์กรนานาชาติที่ดูแลเรื่องมรดก สถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์นในประเทศไทย

Solid Objectives – Idenburg Liu or SO-IL is a New York-based design office founded by Florian Idenburg and Jing Liu in 2008. Its work involves a delivery of extensive experiences from architecture, academia and the arts in all scales and stages in creative process, as shown by its past projects ranging from a campus master plan to a series of museum prints. With the office’s an idea-driven philosophy, SO-IL develops each project based strongly on a comprehensive design process.

Andreas G. Gjertsen is a principal of TYIN tegnestue Architects, an architecture practice based in Trondheim, Norway which he runs and co-founded with Yashar Hanstad. Established in 2008, TYIN is known for its philosophy of “an architecture that follows necessity” responsive to real and fundamental challenges. It has completed projects in poor and underdeveloped areas to improve community lives in several countries including Thailand, Burma, Haiti and Uganda. Local labour and locally-available materials and resources are important ingredients of the design and building processes.

Toyo Ito is a leading Japanese architect internationally known for conceptual and innovative designs. He graduated from Department of Architecture, University of Tokyo in 1965 and worked for Kiyonori Kikutake Architect and Associates until 1969. In 1971, he founded his own studio Urban Robot (URBOT) in Tokyo, which was renamed Toyo Ito & Associates, Architects in 1979. Many of Ito’s works across Japan and overseas have made a strong impact on architectural design.

นับจากปี พ.ศ. 2550 ที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรม ในนาม ASA VERNADOC เพื่อฝึกอบรมการเขียนแบบด้วยเทคนิค VERNADOC ที่ริเริ่มครั้งแรกในประเทศฟินแลนด์ และปัจจุบันได้รับการรับรองจาก ICOMOS-CIAV (คณะกรรมการวิชาการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทั่วโลก

logo